6641 - Capa Retrovisor Gol G6 12/..fox/10...up Maior C/ Seta Crom - LE
6642 - Capa Retrovisor Gol G6 12/..fox/10...up Maior C/ Seta Crom - LD