6637 - Capa Retrovisor Gol G6 12/..fox/10..up Maior C/seta Preta-le
6638 - Capa Retrovisor Gol G6 12/..fox/10..up Maior C/seta Preta-ld